اطلاعات محصول

صفحه اصلی محصولات هیپوکلریت سدیم(آبژاول)

مشخصات محصول

نام محصول : هیپوکلریت سدیم(آبژاول) درصد خلوص : 15% وزن محصول : 220 کیلوگرم مشخصات فیزیکی : مایع سبز رنگ، PHحدودا 11، محلول در آب، نقطه جوش 40 درجه سانتیگراد فرمول شیمیایی : NaOCl پایداری و برهم کنش : در تماس با هوا به آرامی تجزیه می شود، ناسازگار با اسیدکلریدریک، آمونیاک، اوره، فلزات و متانول جابه جایی و انبار داری : دور از نور آفتاب، اسیدها، گرما، مواد سوختنی، مواد آلی و در محل خشک نگهداری گردد. احتیاط محیطی : در صورت نشت به محیط با آب رقیق نموده و با ماده اسید استیک خنثی نمایید. قیمت هر کیلوگرم : برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید

مشخصات فنی

گزارش نتایج آزمون هیپوکلریت سدیم مورد مصرف در تصفیه آب آشامیدنی(ISIRI 8394)

کلر فعال

159.75 گرم بر لیتر

کلرات سدیم

0.12 درصد وزنی

جیوه (Hg)

فاقد جیوه به دلیل روش تولید ممبرانی

کادمیوم(Cd)

Nil (کمتر از کوچکترین حد استاندارد)

کروم(Cr)

Nil (کمتر از کوچکترین حد استاندارد)

نیکل(Ni)

Nil (کمتر از کوچکترین حد استاندارد)

سرب(Pb)

Nil (کمتر از کوچکترین حد استاندارد)

گزارش نتایج آزمون هیپوکلریت سدیم صنعتی(ISIRI 2361)

کلر فعال

159.75 گرم بر لیتر

آزاد (برحسب NaOH)

0.792 درصد وزن به حجم

جیوه (Hg)

فاقد جیوه به دلیل روش تولید ممبرانی

دانسیته

1.214 گرم بر سانتیمترمکعب

سدیم کلرات

0.02 درصد وزن به حجم

آهن(Fe)

0.31 درصد وزن به حجم

رسوب

0 درصد وزن به حجم

سدیم کربنات آزاد ( برحسب Na2CO3)

0.32 درصد وزن به حجم

(Co)کبالت

Nil(کمتر از کوچکترین حد استاندارد)

مس(Cu)

Nil(کمتر از کوچکترین حد استاندارد)

نیکل (Ni)

Nil(کمتر از کوچکترین حد استاندارد)

فایل های مرتبط

ردیف نام فایل دانلود

محصولات مرتبط